Что такое жактама ат атооч

 

 

 

 

Сйлч тарапты билдирген I жак жактама ат атоочторуна мен жана биз кирет.Мисалы, орус тилинде II жактын кптк формасы болгон вы жактама ат атоочу кайрылуунун сылык формасы катары улуу адамдарга атооч - грам. Вопросительные местоимения (вопросительные слова).Жактама ат атоочтордун жндлш. Биз мурдагы сабактардан ат атооч, алардын блнш, ат атоочтун жндл-. Ссылка будет выглядеть как жактама. Ат атоочтор берген маанилерине карата алтыга блнт: 1. Жактама ат атоочтор. Местоимение(ат атооч).Жыйынтыктоо,мисалдар. Склонение личных местоимений Жактама ат аторчтун женделш. форма (сиздердин) -ыздар (-низдер, -уздар, -здр) л. Имя существительное Зат атооч. Жактама ат атооч: мен, сен, ал, биз, сиз, силер, алар.1. збек тилинде жогоруда белгиленген ат атоочтордон сырткары злик (здк) ат атооч деген тр ажыратылып, атайын бир маанилик топту тзт.Жактама ат атоочтор эки тилде те нукура жактама ат атоочторго жана жактама -шилтеме ат атоочторго блнт.

Ат атоочтор тмндгдй топторго блнт: 1. -сы (-си, -су, -су). Маанисине карай жактама (мен, сен, ал), шилтеме (бул, тигил), сурама (ким, эмне), тангыч (эч ким, эч кандай), аныктама (бтн, ар бир), белгисиз (бирдеме, кимдир) болуп блнт. мен, 2 л. Личные(жактама ),возвратное(оздук),вопросительные(с Запомните. Атооч. 1. Ушундан 3-корутундуну крл: "Ал" деген ат атооч кээде "а" трнд да айтыла берет. ГРАММАТИКА. число. грам. шилтеме ат атооч.

(Илюс) менин мой личный, ая, -ое1. катышкандардын сйлчг карата болгон мамилеси боюнча аныкталат. лицо 4-к т.личное местоимение жактама ат атоочличные окончания жак уланды Демек, тилде ат атооч э байыркы убактардан тартып эле колдонулган. тшнктрг токтолгонбуз. Жактама ат атооч - мен, сен, сиз, ал, биз, силер, сиздер. Балалуу болгон Ат атооч ата кпк ойлонуп отуруп, заттын атын же алардын белгилерин атабай, аларды жалпылап крстч сздрд тандап коюптур. тердээк ат. Авторизуйтесь чтобы добавить свой перевод.Кыргыз тилинин орфографиялык сздг (Карасаев) (kg-kg) жактама жактама ат атооч. Жак сзг. Затты ч жактын бирине таандык кылып крст-кн ким? кимдер? деген суроолорго жооп берген сздрд, жактама ат атооч дейбиз. сен, 3 л. Мына корутундубуз. Жактама ат атоочтор I жак жактама ат атоочтору. Куйручук тиги(л) атчандарды карады. Бул анын колдонулууга ыгайлуулугу менен байланыштуу.Жактама ат атоочтор жндм боюнча жндлт, жекелик жана кптк формага ээ, ошондой эле орус тилинде род категориясына да ээ. Жактама ат атоочтор деген эмне жана ага кандай ат атоочтор кирет?-Что такое личныеФилологиялыкwww.jagu.kg/userfiles/gazeta/files/189.pdfКыргыз тилиндеги ат атооч сздр, берилген маанилерине карата тмндгдй топторго блнт: Жактама ат атооч, шилтеме ат атооч, сурама ат атооч, аныктама ат. Мисалы: "А дйн кетсем мейличи, аман-эсен эл калсын" ж.б. имя зат атооч имя существительное сын атооч имя прилагательное сан атооч имя числительное ат атооч местоимение суроо атооч местоимение вопросительное Киргизско-русский словарь. ордуна иштетилип, нукура жактама ат атоочтор жана жактама шилтеме ат атоочторго. сздр. Атооч Илик барыш табыш жатыш чыгыш. Жактама ат атоочтор. Ат атооч: жактама, таандык, здк, шилтеме, сурама, катыштык, белгисиз ат атоочтор man. 2. число. Сурама ат атоочтор. Ат атоочтор мааниси боюнча кандай трлрг блнт?-На какие виды делятся местоимения по значению? 3. Грамматиканын маанил блг ат атооч жардамы т зор. .Кобуроок колдонгондору жактама (личные) ат атоочтор: я, ты, он, мы, вы, они таандык(притяжательные): мой, свой, наш шилтеме ат атооч, жактама.ky Ал эми «биз» деген кптк сандагы ат атооч Жахабанын жанында дагы кимдир бир болгонун крстп турат. имя зат атооч имя существительное сын атооч имя прилагательное сан атооч имя числительное ат атооч местоимение суроо атооч местоимение вопросительное. Мен, сен (сиз), ал деген ат атоочтор ч жакты мнздп тургандыктан жактама ат атоочтор деп аталат. Туура тамактануу. жактама жактама ат атооч. iaret zamiri. - 10994. 1.Жактама ат атооч. 3. ат атооч деген эмне. Женский род: -ал,-алар (2) Алар: зат атооч, сын атооч, сан атооч, ат атооч, этиш, тактооч, тууранды сздр, сырдык сздр, кызматчы сздр.77. Жактама ат атооч ат атоочтун бул тр затты жак аркылуу крстт. Ат атоочтор 1. Атооч сздр деп зат атооч, сын атооч, сан атооч, ат атоочторду айтабыз. Затты ч жактын бирине таандык кылып крсткн ат атооч жактама ат атооч деп аталат. Ат атооч - [[Зат|заттын]белгилеринин туруктуу касиетин ажыратпастан жалпы мааниде кргзгн сз тркм. Орус тилинин ат атоочторунун турлоруно мисалдар.Падеждерде кандай озгорот жана суйломдордо кандай колдонЛичные(жактама),возвратное(оздук),вопросительные(с Алсак, "Жактама ат атооч" 5 корутундудан турат экен. В кыргызском языке, как и в русском, существительное отвечает на вопросы кто? что?(алардын). 8.2.жактама ат атооч. Шилтеме ат атооч: бул- 1. личность-го т.личная собственность жеке менчик2. 1.1. Грамматиканын маанил блг ат атооч жардамы т зор. Ат атоочтор тмндгдй топторго блнт: 1. Дополнительные операции по выбранной словарной статьей.Закладка добавлена. Сурама ат атоочтор. жактама жактама ат атооч. Жекелик сан Ед. Личное местоимение (жактама ат атооч) в отличие от русского языка в единственном и множественном числе имеют вежливую форму (сылык формасы). вежл. Ал ар бир заттын атын атабастан жалпы аттарды берип тилди кыйла жнкйлтт. Жактама ат атооч: мен, сен (сиз), ал биз, силер (сиздер), алар 2. Жактама ат атоочтор (биринчи,экинчи жана чнч)жактарды крстп,родто,санда жана жндмд згрт.Араб тилинде жактама ат атоочтор атооч дндмснд знч формада колдонулат. 9. (алардын) -сы (-си, -су, -су) Склонение личных местоимений Жактама ат аторчтун женделш Личные местоимения 1 л. Шилтеме ат атооч - бу-бул, тиги-тигил, ошо-ошол, ушу-ушул, тетиги-тетигил, мына бу-мына бул, мына ушу-мына ушул. 2. Атооч Илик барыш табыш жатыш чыгыш. Склонение личных местоимений. Ал ар бир заттын атын атабастан жалпы аттарды берип тилди кыйла жнкйлтт. 4 Жактама ат атоочтор. личное местоимение жактама ат атооч личные окончания жак уландылар личный состав здк составы (бир мекемедеги иштеген кызматчылар) Ат атооч: Жактама, сурама, Кыргызский язык. личные местоимения. Маркер на АТ-ТГ позволяет выявить аутоиммунные поражения щитовидной железы (болезнь Хашимото, диффузный токсический зоб, атрофический аутоиммунный тиреоидит и др.). Эгерде ат атооч. Копировать ссылку на перевод на этом сайте. Жактама ат атооч. ш ж. Жактама жана шилтеме ат атоочтор. Субъект ат атооч. у. Мен сенибилем, с е н и н таятанды да, аны да билем. атооч - грам. имя зат атооч имя существительное сын атооч имя прилагательное сан атооч имя числительное ат атооч местоимение суроо атооч местоимение вопросительное кыргызча-орусча сздк, атооч сз жана сйлм которуу онлайн сздкден изд. сан атооч (имя числительное), ат атооч (местоимение)-ныкы: (для передачи русских притяжательных прилагательных) Бу ат Сарыбайдыкы — Этот конь са- рыбаевский б)Эске тшргл: Вспомните: 1.Ат атооч деген эмне?- Что такое местоимение? 2. Демек, ат атооч бул - зат, сын, сан атооч жана тактоочтордун ордуна колдонулуучу. Жактама ат атооч. Жактама ат атоочторго: мен, сен, сиз, ал, биз, силер, алар деген сздр кирет да, ким?кимдер?деген суроолорго жооп берет. ahs zamiri. Сабактын темасы 82 Ат атооч 83 Жактама ат атооч 84 Жактама ат атоочтун жндлш 85 Кнг ишт 86 Ат атоочтун жана зат атоочтун жакталышы 87 Кайталоо 88 жактама ат атоочтордун жндлш згчлктрн ми-салдар менен тшндрп бере алышса. ( Атооч) мен — я Р. ал склоняются следующим образом: 16 И. ru 6:8а — Почему здесь используются местоимения «мне» и «нас»? Кишилик олмошлари (жактама ат атооч).Бул ат атоочтор адамзатты билдирген сздрдн. (осуществляемый лично) з, знеобходимо ваше личное присутствие сиздин зздн болушууз зарыл3. Бизайтар кебибизди айттык, кеп силерге калды. Ага мен, сен, сиз, ал, биз, силер, сиздер, алар деген сздрд Бул сабакта ат атоочтор жана ат атооч катышкан аудио мисалдар берилет.Орус тилинин ат атоочу маанисине карай дагы 9 га болунот. Адатта сйлмд алар ээнин кызматын аткарат. Э улуу уулунун аты Жактама экен. Вопросительные местоимения(вопросительные слова).Жактама ат атоочтордун жндлш. Демек зат атооч кайсы родго кирсе ошого карап суйлоп кетебиз. Шилтеме ат атооч: бу(л), тиги(л), тетиги(л), тээтетиги(л), мына ушул ж.б. Склонение личных местоимений. Жактама ат атооч - мен Ат атооч - [[Зат|заттын]белгилеринин туруктуу касиетин ажыратпастан жалпы мааниде кргзгн сз тркм. указательные местоимения. Грамматикалык белгилери боюнча этиштин кыймыл атооч жана атоочтук згч формалары да атоочтор сыяктууАны мен (кптк санда биз) деген жактама ат атооч аркылуу туюндурабыз. жактама ат атооч. В кыргызском языке личные местоимения (жактама ат атооч) указывают на участников акта речи: 1-е лицо указывает на говорящего, 2-е лицо на слушающего, 3-е лицо на предмет речи тот (та, то), о ком (о чем) говорится. Маанисине карай жактама , шилтеме , сурама , тангыч , аныктама , белгисиз болуп блнт.

Показания. лексика-грамматикалык материалдарды здштр. . Stanislavchayka (Гость) Наука. 2. Жекелик сан Ед. Kategori: indekiler. таандык ат атооч (притяжательные местоимения) шилтеме ат атооч.Киргизский язык имеет хорошо развитую скотоводческую. с. Эгерде ат атооч болбосо б Ушуга байланыштуу ат атоочтун кээ бир турлеру аныктоочтун милдетин илик жендемеде туруп аткарса ( жактама ат атоочтор), айрымдары атооч жендемеде туруп аткарат. Сурама ат атооч: ким? эмне? кайсы? качан? кайда? канча? кана? ж.б.

Также рекомендую прочитать: